Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko, naposledy pobyt Košice-Sever. Písomnosť č. 103172008/2022 zo dňa 22.11.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č. 139 v úradných hodinách.

Vyvesené: 24.11.2022

Zvesené: 09.12.2022

Prílohy: