Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Povolenie užívania stavby: "Rekonštrukcia plynovodov UO 001682 Košice - Kuzmányho 2, stavebný celok, Košice" na účely prevádzky na pozemkoch parcelné čísla 459,460/1 v katastrálnom území Severné mesto.

Stavba pozostáva z výmeny oceľových NTL, plynovodov a ich súčasti za STL, plynovody z rúrového materiálu PE 100 RC na uliciach Kuzmányho, Československej armády, Štitová, Tatranská, Branisková, Námestie L. Novomestského, kpt. Nálepku.