Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodlo

podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnyporiadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie stavby

stavby "Rekonštrukcia plynovodov UO 01593 Košice - Čermeľ"