Verejná vyhláška

Detský domov Košice,Hurbanova 42, 040 01 Košice, vyhlasuje ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu.

Identifikácia predajcu: Detský domov Košice, Hurbanova 42, 040 01 Košice

Identifikácia hnuteľnej veci: Osobný automobil ŠKODA FELICIA, EGF 613

Kúpna cena : 220 eur + PHM v nádrži

Denovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu do 15 dní odo dňa nasledujúceho po uverejnení tejto ponuky na stránke www.dedke.sk a tomto zverejnení na adresu: Detský domov Košice, Hurbanova 42, 040 01 Košice

Obálku označte heslom "ŠKODA FELICIA"

 

Viac informácií nájdete v prílohe