V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 29. mája 2011

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia druhej vety § 12 ods. 1, v spojení s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 15 ods. 4 zákona č.  401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

V.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

9. júna 2011 (štvrtok)  o 18.00 hod.        

                                                

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

 

s týmto navrhovaným programom:

 

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie uznesení prijatých na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2011,

        ktorých platnosť bola pozastavená

5.     Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30

        „Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy“

6.     Záver

 

 

Marián Gaj

starosta