V E R E J N Á V Ý Z V A na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť’ Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu v zmysle VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever.

Účel poskytnutia dotácie:

Podpora školstva, vzdelávania a mládeže na území Mestskej časti Košice - Sever

Zverejnené 9.5.2019