„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.

Termín verejného stretnutia je plánovaný na September – v priebehu 37. týždňa. O presnom termíne a mieste konania budeme verejnosť informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Bližšie  informácie k ÚP sú tiež na našej webovej stránke a na stránke mesta Košice