TS: Rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2018

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever na svojom XXI. zasadnutí dňa 13.12.2017 schválilo Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2018 ako vyrovnaný vo výške 1 552 847 € na strane výdavkov i príjmov. Na rok 2018 sú z kapitálových výdavkov plánované investície do rozvoja mestskej časti v celkovej hodnote 105 000,- €. V rámci týchto výdavkov  je navrhnutá realizácia športovej plochy v lokalite Čárskeho v hodnote 30 000,- €, revitalizácia detského ihriska Park obrancov mieru v hodnote 23 000,- €,  revitalizácia detského ihriska v lokalite Mier v hodnote 7 000,- €, investícia do statickej dopravy v lokalite Podhradová v hodnote 20 000,- €, plocha pre voľný pohyb psov na Mieri v hodnote 9 000,- €, revitalizácia chodníka na Hlinkovej v hodnote 5 000,- € a odvodnenie komunikácie v Kisdyho dvore za 11 000,- €. Na rok 2018 sú schválené finančné prostriedky vo výške 2500 € na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci.