Svetový deň meteorológie si seniori pripomenuli prednáškou

Verejnosť na celom svete si pripomína každoročne 22. marca Svetový deň vody a 23.marca Svetový meteorologický deň. V Senior dome na Severe si Svetový deň meteorológie pripomenuli prednáškou Elemíra Dunajského, bývalého pracovníka SHMÚ v Košiciach. Téma o globálnom otepľovaní a jeho vplyve na územie mesta Košice zaujala všetkých aj preto, že prednášajúci doniesol ukážky meracích prístrojov, ktoré sa v meteorológii používajú dodnes.

Z HISTÓRIE AJ SÚČASNOSTI DŇA METEOROLÓGIE

Svetový meteorologický deň si pripomíname, ako výročie založenia Svetovej meteorologickej organizácie, nástupcu Medzinárodnej meteorologickej organizáci, založenej v roku 1873, resp. ako deň, kedy nadobudla platnosť Konvencia o Svetovej meteorologickej organizácii. To bolo v roku 1950. SMO každý rok vyzýva svojich členov, aby sa pri aktivitách spojených s oslavami týchto sviatkov sústredili na aktuálne témy - Voda a katastrofy, Počasie, klíma a voda v informačnom veku. Výber tohtoročných hesiel je zvlášť aktuálny. Obyvatelia Slovenska, ale aj susedných štátov, ktorí v ostatných rokoch zápasia s následkami povodní, sa určite neraz pýtajú, prečo sa vyskytujú tieto nešťastia a čo sa dá urobiť, aby sme si v budúcnosti poradili s ich ekonomickými a zdravotnými následkami. Samozrejme, nemôžeme riadiť a kontrolovať silu prírody. Našou úlohou je však použiť všetky dostupné prostriedky, vrátane intelektuálneho potenciálu a prístupných technológií, aby sme predchádzali škodám na majetku a na zdraví v spoločnosti. SHMÚ systematicky pracuje na zabezpečovaní monitorovania a vyhodnocovania údajov z atmosféry a hydrosféry, ktorá prináleží nášmu územiu. Súčasne tiež pochopil zosilnenú spoločenskú výzvu a jeho konkrétnym príspevkom je budovanie Povodňového varovného a predpovedného systému. Ako povedal aj generálny sekretár WMO Michel Jarraud (Francúzsko): „ Predpoveď a včasné varovanie založené na vedeckom monitorovaní meteorologických a hydrologických rizík je bezpodmienečne nutná podmienka pri akomkoľvek plánovaní pripravenosti na katastrofy.“