Stavebné povolenie MK/A/2024/06688-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa  povoľuje stavbu s názvom „KOŠICE-SEVER, ZO 5 RCH_NN - Rozšírenie NN siete a Odberné elektrické zariadenie“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 6954/149, 8020/2, 6954/113, 6954/121, 6954/122, 6954/145, 6954/147, 6954/148 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 14.05.2024

Zvesené:29.05.2024