Stavebné povolenie MK/A/2023/17594-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje stavbu s názvom „Obnova bytového domu Letná 11, 13, Košice“ na pozemku KN-C parcelné číslo 2664 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 16.08.2023

Zvesené: 31.08.2023