Stavebné povolenie MK/A/2023/09127-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje  stavbu s názvom „Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme“ na pozemkoch KN-E parcelné čísla 11275/501, 11252 v katastrálnom území Čermeľ, na pozemku KN-C parcelné číslo 1114 v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 16.02.2023

Zvesené: 03.03.2023