Stavebné povolenie MK/A/2022/20955-05/I/SAL - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa  povoľuje stavbu  "Stavebné úpravy bytu č. 7, 2.poschodie, Študentská 8, Košice".

Vyvesené: 15.12.2022

Zvesené: 30.12.2022