Stavebné povolenie MK/A/2017/16015-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, akovecne a miestne  príslušný stavebný úrad vydalo stavebné povolenie pre líniovú stavbu " Košice-obnova DTS Dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod" na pozemkoch parc. č. 1609/1, 1609/2, 1609/5, 8102/1, 1683/1 v k.ú. Severné mesto pre stavebníka Východoslovenskú distribučnú, a.s.

Vyvesené: 10.10.2017

Zvesené: 25.10.2017