Stavebné povolenie A/2016/08677-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie pre líniovú stavbu "Košice-Výstavba DTS Čičky , úprava NN a DP" na pozemkoch 5644, 5630/62, 5631, 5583/1, 5583/2, 5655/3, 5579/1, 5578/1, 5579/2, 5578/1, 5561/1, 5565, 5563/1, 5562/1, 5562/3, 5562/2 v katastrálnom území Kamenné.

Vyvesené: 17.06.2016

zvesené: 04.07.2016