Rozhodnutie o umiestnení o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Košice, Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN,NN,úprava DP" na pozemkoch parcelné čísla 989,8026/1, 8022,460/1, 999/18, 995/5 v kat.ú.Severné mesto.

Vyvesené: 11.01.2017

Zvesené: 26.01.2017