Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto. Hviezdoslavova 7, Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018 na stavbu s názvom "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN NN".

Vyvesené: 25.11.2021

Zvesené: 10.12.2021