Rozhodnutie o predĺžení prevádzky trhoviska pri OC Mier

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č. 1 k VZN č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015, oznamuje rozhodnutie Mestskej časti Košice - Sever o predĺžení prevádzky trhoviska  MČ  Košice - Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2019 do 31. decembra 2019.