Rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby č. OU-KE-OSZP3-2017/018156

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na realizáciu vodnej stavby  " Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II.rkm 140,575 - 142,517".

Vyvesené: 20.12.2017

Zvesené: 04.01.2018