Rozhodnutie MK/A/2022/20812-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, akom príslušný stavebný úrad I.stupňa povoľuje zmenu v užívaní stavby "Odčlenenie časti spoločných zariadení a zmena spôsobu ich užívania v bytovom dome-bez stavebných úprav", ul.Letná 15,17,Košice.

Vyvesené: 02.12.2022

Zvesené: 19.12.2022