Rozhodnutie MK/A/2022/06951-15/I/FOD-verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova , Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o dodatočnom povolení stavby s názvom "Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho občerstvenia, Košice".

Vyvesené:14.10.2022

Zvesené: 31.10.2022