Rozhodnutie mesta Košice

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úsek dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

                               rozhodol takto:

podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. d vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

                               povoľuje

žiadateľovi: PD AUTOSPORT, Kuzmányho 27, 040 01 Košice

1. Zvláštne užívanie miestných komunikácií v Košiciach:

                            - v úseku Čermeľská cesta - Horný Bankov.

2. Ternín:            08.05.2017 v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod.

3. Dôvod:           užívanie verejného priestranstva z dôvodu konania amatérskej automibilovej súťaže " WEST LAKE CUP BANKOV 2017".

 

Kompletné rozhodnutie nájdete v prílohe

Prílohy: