Rozhodnutie č.:OU-KE-OSZP3-2017/002640

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydáva rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2" sa nebude  ďalej posudzovať podľa zákona o EIA.