Rozhodnutie č.545/2022-Bi

 

Obec Bidovce ako stavebný úrad I. stupňa  rozhodol o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Bidovce pod č. 172/2019-Bi dňa 25.05.2020 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2021 na stavbu „Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER“, Národná trieda 56, Košice na pozemkoch parcelné čísla (registra „C“) č. 5519/5, 5519/3, 8284/1, 5476/1 v katastrálnom území Severné mesto, obce Košice, do 31.01.2025.
Vyvesené: 23.01.2023

Zvesené: 07.02.2023