Príloha č. 2 VZN č. 47 Trhový poriadok pre príležitostné trhy

Príloha č. 2

  k Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever a jeho Dodatku č. 1

Trhový poriadok pre príležitostné trhy

 

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Prílohu č. 2  k Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever a jeho Dodatku č. 1 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy,  ktorá bola schválená na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever  dňa 22.6.2016.

 

Vyvesené dňa:  4.7.2016

Zvesené dňa: 19.7.2016

Účinné od : 19.7.2016