Príležitostný trh pri Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade  s Prílohou č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever a Dodatku č. 1 vyhlasuje  Príležitostný trh pri Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.