Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever v znení neskorších zmien

 

v y h l a s u j e

 

                                                                                   Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

 

Priestranstvo príležitostného trhu:             prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na

Festivalovom námestí po predposlednú kaplnku na Kalvárii

 

Správca príležitostného trhu:                      Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. 2,

040 01 Košice

Trhové dni:                                                   18. - 19.09.2021 (sobota a nedeľa)

Účastníci príležitostného trhu:                    SZČO,  PO, predajcovia vlastnoručne vyhotovených výrobkov

Predajné zariadenia:                                    prenosné predajné zariadenia zabezpečené predávajúcimi na vlastné náklady (trhový stôl, stánok, príves)