Prerokovanie Zmien a doplnkov č.19/2021 ÚPN HSA Košice

„Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021", ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a  na  www.kosice.sk. Verejné prerokovanie  Územnoplánovacej dokumentácie  "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" sa uskutoční dňa:  27.04.2022 o 16:30 hod. 

na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, trakt C, 2.posch., zasadačka 205.

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.“

Na území MČ Košice-Sever sú to lokality: Suchodolinská, Na šajbe, Komenského, Čermeľ, Anička, Bankov a  Slovenská. Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle mesta Košice:

https://www.kosice.sk/clanok/uzemny-plan-hospodarsko-sidelnej-aglomeracie-kosice-zmeny-a-doplnky-c-19-2021-oznamenie-o-prerokovani