Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

X. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

25. septembra 2020 (piatok) o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z IX. zasadnutia MR
  5. Informácia o XI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  6. Rôzne
  7. Záver                                                                                             

        

                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                  

                                                                                                   Ing. František Ténai, MBA, v. r.         

                                                                                                                     starosta

 

 

Prílohy: