Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

IV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

19. augusta 2019 (pondelok) o 13.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z III. zasadnutia MR
  5. Informácia o príprave VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  6. Rôzne
  7. Záver                                                                                                

       

                                                                                           

                                                                                                              Ing. František Ténai v.r.

                                                                                                                           starosta