Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

24. septembra 2021 (piatok) o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z XIV. zasadnutia MR
  5. Informácie o XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  6. Rôzne
  7. Záver                                                                                               
Prílohy: