Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Košice, 16. septembra 2021

P O Z V Á N K A

                    V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

24.  septembra  2021  (piatok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa miestneho kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie od 1. mája 2021
 7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2021                
 8. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 (3. rozpočtové opatrenie)
 9. Informácia o prevode nehnuteľnosti – bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej ulici č. 10 v Košiciach mestu Košice
 10. Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025
 11. Informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
 12. Voľba prísediacich OS Košice I na volebné obdobie r. 2022 - 2025
 13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 14. Interpelácie a dopyty poslancov
 15. Rôzne
 16. Záver                                                                                                                                                                                           

                                                                                   Ing. František Ténai, MBA  v. r.

                                                                                                   starosta