Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 12. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                           16.09.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Zapojenie sa do projektovej Výzvy Podpora opatrovateľskej služby II. – informácia o podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
  4. Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 - informácia o akutalizácii
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

                                                                                                                                             Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                                          predseda Komisie sociálnej