Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

                                      Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

                                                                                                   P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 11. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                    27.05.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

                            v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Sociálne služby poskytované Mestskou časťou Košice – Sever počas pandémie COVID – 19
  4. Dôsledky pandémie na poskytovanie sociálnych služieb (OS, ZOS)
  5. Informácia o pripravovanej zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever v roku 2021 – Program 6
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

                                                                                                                                Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                             predseda Komisie sociálnej