Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 10. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                      08.12.2020 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 – Program 6
  5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023 – Program 6
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                                                                                           Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                                                         predseda Komisie sociálnej