Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

                                                                                              2020/003010/00012

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 8. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                                                                                          18.06.2020 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Terénna práca zameraná na mapovanie ľudí bez domova v Mestskej časti Košice – Sever
  4. Možnosti stravovania pre seniorov sprostredkované Mestskou časťou Košice – Sever
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

 

                                                                                                              Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                          predseda Komisie sociálnej