Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MiZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 9. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                     21.09.2020 (pondelok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Zbierka školských potrieb pre sociálne slabšie rodiny v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice
  4. Prezentácia aktivít spoločnosti Úsmev ako dar a možnosti spolupráce
  5. Diskusia
  6. Záver

                                                                                                              Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                   predseda Komisie sociálnej