Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej

                                                   Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

                                                                                                  P O Z V Á N K A 
 
               Týmto Vás pozývam na 4. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                     12.09.2019 (štvrtok) o 15.00 hod.
v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever  Festivalové námestie 2, Košice 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
 2. Schválenie programu rokovania  
3. Návrh VZN MČ Košice - Sever č. 54 / 2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom  
4. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre účel priznania príspevku na stravovanie  
5. Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby a rodiny bez  domova v zmysle uznesenia č. 172 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach    
6. Informácia o realizovaných a plánovaných aktivitách  

7. Rôzne

8. Záver             
 
                                                                                     Ing. Vladimír Puškár v. r.                    
                                                                                   predseda Komisie sociálnej