Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

             Pozývam Vás na 18. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:                                         

22.06.2022  /streda/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2021

4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever (2. rozpočtové opatrenie)

5. Obytná skupina na Zvolenskej ulici v Košiciach – žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu

6. Východoslovenské tlačiarne Košice – SO 13 spevnené plochy – žiadosť o odstránenie

    stavebného objektu

7. Rôzne

 8. Záver

   

S pozdravom

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie