Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

09.12.2020 (streda) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Októbrové vydanie občasníka Severák 2020
  4. Plánované vydanie kalendára MČ Košice –Sever na rok 2021
  5. Starostovský punč- informácia
  6. Informácia o 5. zmene Programového rozpočtu za rok 2020
  7. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 – 2023 / Program 4
  8. Rôzne
  9. Záver

 

S pozdravom

                                                                                                     

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie