Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 9. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

23.09.2020 (streda) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Program: Pravidlá oceňovania MČ Košice - Sever

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh na oceňovanie MČ Košice – Sever
  4. Zmena Programového rozpočtu MČ Košice – Sever - informácia
  5. Rôzne
  6. Záver

 

S pozdravom

                                                                                                      

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie