Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 8. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                           

                                 

22.06.2020 (pondelok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia Komisie kultúry
  4. Informácia o Cene MČ Košice – Sever
  5. Rôzne
  6. Záver.

 

 

 

S pozdravom

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie