Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 4. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

                                 

16.09.2019 (pondelok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesení z  3.zasadnutia Komisie kultúry
  4. Uskutočnené kultúrne a športové aktivity od posledného zasadnutia Komisie kultúry od dňa 13.06.2019
  5. Plánované aktivity na najbližšie mesiace roku 2019
  6. Informácia o Návrhu zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 ( 4. rozpočtové opatrenie)
  7. Návrhy aktivít do Programového rozpočtu na rok 2020
  8. Rôzne - projekt akcie Advent na Severe ( predkladá poslankyňa Monika Kokošková)
  9. Záver.

 

 

 

S pozdravom

                                                                                                      

 

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie