Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 24.06.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2020
  3. Informácia o ponuke na odkúpenie nehnuteľností – bývalých Detských jaslí na Gerlachovskej č. 10 v Košiciach – odpoveď
  4. Rôzne
  5. Záver

 

S pozdravom

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej