Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 24.09.2020 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020 
  3. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na rok 2020 ( rozpočtové opatrenie)
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 ( rozpočtové opatrenie)
  5. Oboznámenie so závermi (s výsledkami) kontroly vykonanej NKÚ
  6. Informácia o mimosúdnej dohode
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej