Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 02.12.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 11.12.2019 (streda) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Plnenie PR k 31.10.2019
  3. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever                  (5. rozpočtové opatrenie)
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (6. rozpočtové opatrenie)
  5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 – 2022   
  6. Návrh na odpis starších a nevymožiteľných pohľadávok
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej