Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 15.04.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 25.04.2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácia o mimosúdnych dohodách o urovnaní práv s bývalými poslancami 
  3. Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 
  4. Informácia o nájme nehnuteľností – pozemkov a stavby na ul. Gerlachovská 10, Košice
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda finančnej komisie