Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 17.02.2022 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever  na rok 2021 (5. rozpočtové opatrenie)
  3. Plnenie PR k 31.12.2021
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (1. rozpočtové opatrenie)
  5. Rôzne
  6. Záver

S pozdravom

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej