Pozvánka na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

z v o l á v a m

XX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

20.  septembra  2017  (streda)  o  15. 00  hod.        
v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.       Schválenie programu rokovania

4.       Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.       Správa o plnení uznesení MZ

6.       Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever

7.       Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2017

8.       Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie mesiacov júl až september 2017  

9.       Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2018 - 2021

10.   Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

11.   Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

12.   Interpelácie a dopyty poslancov

13.   Rôzne

14.   Záver                                                                                                        

                                                                                                                               

Marián Gaj  v. r.
        starosta

VŠETKY MATERIÁLY NÁJDETE TU