Pozvánka na XVIII. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

                                                                                   ktoré sa uskutoční v zmysle § 30f ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

online spôsobom videokonferenčného hovoru 

dňa 11.  januára  2022  (utorok)  o  16. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
  5. Záver. 

 

Materiály sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti, www.kosicesever.sk v časti Mestská časť – Miestne zastupiteľstvo - Rokovania miestneho zastupiteľstva – XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever.                                                                                                                                                                                          

 

XVIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 uskutoční formou online hlasovania prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams počas rokovania.

 

Miestne zastupiteľstvo môže výnimočne počas krízovej situácie prijať uznesenie hlasovaním prostredníctvom elektronických  prostriedkov s použitím  e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.

Ide o postup podľa § 30f odseku 3 druhej vety písm. b) zákona o obecnom zriadení.

 

Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 

Elektronické hlasovanie je možné uskutočniť najneskôr do

14. januára 2022 do 10.00 hod.

 

na e-mailové adresy:

kancelariastarostu@kosicesever.sk

iveta.pankovicova@kosicesever.sk

 

štandardným spôsobom hlasovania nasledovne:

Napr. Bod č. 2  - voľba členov návrhovej komisie: za alebo proti alebo zdržal (a) som sa.

Z rokovania miestneho zastupiteľstva mestská časť vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mestskej časti a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti. Obrazovo-zvukový záznam mestská časť komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.

 
S pozdravom

                                                                                  

                                                                          Ing. František Ténai, MBA  v. r.

                                                                                           starosta